Inici

eBOU Núm. 416

Acord de creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili

CREACIÓ DE LA CÀTEDRA WALTER BENJAMIN, MEMÒRIA I EXILI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius: Atesa la proposta realitzada pel Vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona, amb el suport del Departament de Filosofia, per a la creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili.

Atesa la memòria justificativa que l’acompanya

Atès el suport que es preveu per al manteniment de les activitats de la càtedra a través de l’acord de col•laboració i patrocini previst entre la UdG, el Consorci del MUME i l’Ajuntament de Portbou.

Atès que l’objectiu principal de la Càtedra és la disseminació de l’obra de Walter Benjamin a través de la recerca acadèmica, el treball de memòria i la divulgació dels resultats en el territori.

Marc legal: Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona, aprovat pel Consell de Govern en la sessió 2/04 de 30 de setembre de 2004.

S’ACORDA:

Únic.- Aprovar la creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la Universitat de Girona.


 

Documents adjunts

Etiquetes

Representació i relacions externes, Estructura, Govern i Administració,
Inici

Sobre el web de la UdG, versió mòbil

Web Mòbil de la UdG v1.0